hgh usage

AVON a Vital Voices predstavuju globalne partnerstvo v boji proti domacemu nasiliu na zenach

Nadácia Avon pre ženy daruje Ministerstvu zahraničných vecí USA finančnú pomoc vo výške 500 000 amerických dolárov určenú na fond Global Women’s Leadership.

Ako dnes na pôde Ministerstva zahraničných vecí USA vo Washingtone D.C. oznámila Andrea Jung, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti Avon, spoločnosť Avon a Nadácia Avon pre ženy majú tú česť nadviazať výnimočné partnerstvo s mimovládnou organizáciou (MVO) Vital Voices, ktorá vzdeláva a posilňuje formujúce sa vedúce predstaviteľky a spoločensky aktívne ženy na celom svete, a zároveň s Ministerstvom zahraničných vecí USA, s cieľom spustiť program Globálne partnerstvo v boji proti násiliu na ženách.

V súlade s tým venuje spoločnosť Avon a Nadácia Avon pre ženy organizácii Vital Voices finančný dar vo výške 1,2 milióna amerických dolárov na podporu úsilia, ktorého výsledkom bude vznik spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom za účelom eliminovať násilie páchané na ženách prostredníctvom pilotných programov prebiehajúcich v 15 krajinách.

Andrea Jung takisto oznámila ďalšie partnerstvo, v rámci ktorého Nadácia Avon pre ženy poskytne americkému Ministerstvu zahraničných vecí sumu vo výške 500 000 amerických dolárov určených na fond Global Women’s Leadership. Tieto financie budú ďalej prerozdelené v prospech mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú problémami domáceho násilia po celom svete, s cieľom podporiť ich celosvetové úsilie v boji proti násiliu na ženách.

Informácie boli oficiálne zverejnené vo Washingtone D.C. počas osláv Medzinárodného dňa žien, ktoré usporiadal Avon, a ktorých súčasťou bolo aj spustenie Globálneho partnerstva v boji proti násiliu na ženách, ktoré sa zameriava na tri najrozšírenejšie formy násilia na ženách: domáce násilie, sexuálne obťažovanie a obchod s bielym mäsom.

Na programe sa okrem iného podieľajú aj významné a vplyvné osobnosti ako napríklad ministerka zahraničných vecí USA Hilary Rodham Clinton, prvá dáma Michelle Obama, globálna veľvyslankyňa Avonu Reese Witherspoon a uznávaná finančná expertka Suze Orman a spolu s nimi množstvo ďalších hodnostárov a vládnych predstaviteľov, ktorí sa zasadzujú za zlepšenie postavenia žien v spoločnosti.

Nasledujú tlačové správy, ktoré sa bližšie zaoberajú spoluprácou s novými partnermi.

Podrobné spravodajstvo týkajúce sa podujatí v rámci Medzinárodného dňa žien je dostupné na firemnej sieti Associate Intranet, v rámci insideAVON.com.

VITAL VOICES A AVON OZNÁMILI SVOJE ROZHODNUTIE NADVIAZAŤ INOVATÍVNU SPOLUPRÁCU S ZAMERANÚ NA BOJ PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH PO CELOM SVETE

Súčasťou iniciatívy je finančný dar Nadácie Avon a spoločnosti AVON vo výške 1,2 milióna amerických dolárov určených na podporu nových programov, zameraných na hľadanie trvalých riešení problematiky najhorších foriem násilia: sexuálneho násilia, domáceho násilia a obchodu s bielym mäsom.

Washington D.C. (10.3. 2010) – Vital Voices (www.vitalvoices.org) a Nadácia Avon pre ženy (www.avonfoundation.org) dnes zverejnili Globálne partnerstvo v boji proti násiliu na ženách, ktoré predstavuje novú inovatívnu spoluprácu s Ministerstvom zahraničných vecí USA v boji proti najdeštruktívnejším druhom násilia na ženách s cieľom zabezpečiť ženám a dievčatám na celom svete spravodlivé zaobchádzanie. Globálne partnerstvo, ktoré reaguje na skutočnosť, že takmer miliarda žien na celom svete sa počas svojho života stane obeťou násilia, sa zasadzuje za potrebu priniesť seriózny a výskum a vývoj a spoločne vytvorené a lokálne nastavené riešenia, ktoré budú citlivo vnímať kultúru danej krajiny a v konečnom dôsledku značne pomôžu zmierniť štatistiky.

Na pomoc Globálnemiu Partnerstvu venuje spoločnosť Avon a Nadácia Avon pre ženy organizácii Vital Voices finančný dar vo výške 1,2 miliónov amerických dolárov, s cieľom spojiť delegácie z 15 krajín zložených z popredných predstaviteľov rozličných sektorov – zástupcov z radov businessmanov, vládnych predstaviteľov, právnikov, mimovládnych organizácií, médií a zábavného priemyslu, sektora vzdelávania a iných – na prvom celosvetovom fóre tohto druhu za účelom spoločne zdieľať názory, navrhnúť nové formy spolupráce a hľadať spôsoby, ako prekonať zväzujúce kultúrne faktory, ktoré predstavujú bariéry na ceste pokroku. Vital Voices a Nadácia Avon pre ženy budú  tieto delegácie podporovať i po ich návrate na domácu pôdu, kde budú šíriť regionálne programy a nástroje slúžiace na implementáciu ročných akčných plánov.

Alyse Nelson, prezidentka Vital Voices hovorí, že problematika násilia na ženách je príliš dlho prehliadaná. “Vzhľadom na to, že každá tretia žena sa počas svojho života stane predmetom zneužívania alebo obeťou násilia, nevenujeme tejto celosvetovej kríze ani zďaleka toľko pozornosti, koľko si vyžaduje,” vyjadrila sa Nelson. “Je všeobecným javom, že služby určené obetiam sú často krát hlboko podfinancované alebo nie sú dostupné a v mnohých krajinách neexistujú zákony na ochranu žien, prípadne nie sú správne pochopené alebo dodržiavané. Ekonomické náklady súvisiace s domácim násilím, sexuálnym násilím a obchodom s bielym mäsom sa odhadujú na bilióny dolárov. Je potrebné sa k tomuto problému postaviť záväzne a utvoriť partnerstvo medzi všetkými krajinami, ktoré tak budú môcť zohľadniť vlastné špecifické problémy a prijať kultúrne akceptovateľné a dlhodobo účinné riešenia.”

Andrea Jung, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti Avon dodáva: “Práve teraz je potreba konfrontovať tento narastajúci celosvetový problém naliehavejšia než kedykoľvek predtým. Vďaka viac než šiestim miliónom zástupcom vo viac než 100 krajinách je Avon najväčším ekonomickým nástrojom na svete, ktorý prináša ženám nové možnosti. Sme priamymi svedkami toho, že žena, ktorá dosiahne ekonomicky silnejšie postavenie, má šancu uniknúť akejkoľvek forme zneužívania. Vzhľadom na naše úzke osobné prepojenie so ženami považujeme za svoju povinnosť, aby sme ako ojedinelý partner prevzali zodpovednosť za hľadanie nových inovatívnych riešení, ktoré by skutočne priniesli výsledky v boji proti násiliu na ženách, ktorého sme v súčasnosti svedkami.”

Globálne partnerstvo v boji proti násiliu na ženách vychádza z predpokladu, že miestni odborníci dokážu najlepšie posúdiť, ktoré riešenia sú najvhodnejšie pre jednotlivé komunity. Cindy Dyer z organizácie Vital Voices, ktorá zastáva post Senior Director pre oblasť ľudských práv, hovorí: “Dúfame, že spojením delegátov z celého sveta, ktorí sa danou problematikou zaoberajú vo svojich krajinách, a ktorí chápu nuansy platné pre ich komunity, budeme schopní vyvinúť a implementovať dlhodobejšie udržateľné programy na ochranu obetí a predovšetkým na prevenciu proti násiliu a obchodu s bielym mäsom. Cieľom Globálneho partnerstva je podporovať tieto miestne tímy prostredníctvom prísunu informácií, zdrojov a finančnej pomoci. Pôjde o trvalé úsilie, pričom implementáciu na lokálnej úrovni bude podporovať globálna spolupráca a možnosť podeliť sa o najúčinnejšie praktiky, pretože našou úlohou je vytvoriť bezpečnejší svet pre ženy a dievčatá.”

V rámci trvalej spolupráce s Avonom zameranej na problematiku násilia dnes Reese Witherspoon, ktorá zastáva funkciu globálnej veľvyslankyne Avonu a je zároveň čestnou predsedkyňou Nadácie Avon pre ženy, uviedla nový symbol projektu AVON proti domácemu násiliu – Prsteň odhodlania (uvedenie na slovenský trh na jeseň 2010) – ktorý by mal vďaka svojej predajnosti značne zvýšiť finančnú pomoc určenú na podporu lokálnych iniciatív jednotlivých krajín v boji za ukončenie násilia na ženách. Prsteň odhodlania je ďalším pokračovaním v už existujúcej sérii symbolov, ktorú tvorí Náramok odhodlania a Náhrdelník odhodlania (na trh boli uvedené v rokoch 2008 a 2009), z predaja ktorých sa na celom svete vyzbierala suma 8 miliónov amerických dolárov. Prsteň odhodlania bude možné si zakúpiť prostredníctvom zástupcov Avonu – Avon Ladies/Avon Gentlemen vo viac než 45 krajinách sveta alebo na www.avon.com (na Slovensku na www.avonprotidomacemunasiliu.sk), pričom 100 % čistého zisku (3,80 dolára za každý predaný prsteň) poputuje na podporu programov zaoberajúcich sa domácim násilím.

Našou prioritou je zaistiť bezpečnosť žien a dievčat kdekoľvek na svete. V súčasnosti už ide o problém takého rozsahu, že je nesmierne dôležité nájsť spôsob, ako mu čeliť spoločne v rámci celosvetovej komunity,” vraví Reese Witherspoon. “Chválim priekopnícku myšlienku nového partnerstva a teším sa na inovatívne nápady a riešenia, ktoré prinesie.”

Tento rok organizácia Vital Voices oslávi desiate výročie vzniku, ktoré sa viaže ku konferencii Women’s Conference v Pekingu, kde vtedajšia prvá dáma Hillary Clinton prirovnala ženské práva k ľudským právam. Odvtedy Vital Voices vyvíja programy, ktorých úlohou je postarať sa o bezpečnosť a spravodlivé zaobchádzanie pre ženy vo viac než 50 krajinách. V roku 2004 Nadácia Avon pre ženy spustila program Hovorme spolu o domácom násilí, ktorého cieľom je poskytnúť finančnú pomoc organizáciám zaoberajúcim sa domácim násilím a podporiť ich snahy zlepšiť informovanosť a úroveň vzdelania, ako i podporiť programy prevencie a priame služby určené obetiam. Počas nasledujúcich niekoľko rokov Avon vďaka svojej charitatívnej činnosti prispel na boj proti násiliu na ženách sumou viac než 16 miliónov amerických dolárov.

Všetci, ktorí majú záujem byť v reálnom čase informovaní o aktuálnom dianí  Globálneho partnerstva v boji proti násiliu na ženách, môžu sledovať Avon online pomocou sociálnej siete Facebook (www.facebook.com/AvonProductsInc), Twitter

(http://twitter.com/avonprnewsflash) alebo internetového portálu YouTube (www.youtube.com/avonproductsinc).

Vital Voices

Globálne partnerstvo Vital Voices je poprednou mimovládnou organizáciou (MVO), ktorá identifikuje, vzdeláva a  posilňuje formujúce sa vedúce predstaviteľky a spoločensky aktívne ženy na celom svete a umožňuje im vytvárať lepší svet pre nás všetkých. Vital Voices týmto ženám poskytuje možnosti, kontakty a vierohodnosť, ktorú potrebujú pri odhaľovaní vlastného potenciálu. Úlohou Vital Voices je identifikovať, finančne podporiť a zviditeľniť výnimočné ženy na celom svete tak, že im pomôže naplno využiť ich vodcovský potenciál a vďaka tomu zmeniť životy druhých a vniesť pokoj a prosperitu do ich komunít. Medzinárodný štáb Vital Voices a jeho tím, ktorý tvorí vyše 1 000 partnerov, lídrov a odborníkov činných vo verejnoprospešnej oblasti, vrátane vysokopostavených vládnych činiteľov, predstaviteľov korporátneho a mimovládneho sektora vyškolil od roku 1997 viac než 8 000 formujúcich sa ženských líderiek z viac než 127 krajín Ázie, Afriky, Eurázie, Latinskej Ameriky a Stredného východu. Tieto ženy sa vrátili do svojich domovov, kde svoje znalosti odovzdali viac než 500 000 ďalším ženám a dievčatám v ich miestnych komunitách.

NADÁCIA AVON PRE ŽENY DARUJE 500 000 AMERICKÝCH DOLÁROV FONDU MINISTERKY ZAHRANIČNÝCH VECÍ S NÁZVOM GLOBAL WOMEN’S LEADERSHIP

Dar je určený na podporu medzinárodných programov na boj proti násiliu na ženách

Nadácia Avon pre ženy (www.avonfoundation.org) darovala grant vo výške 500 000 amerických dolárov určených pre Fond ministerky zahraničných vecí USA s názvom Global Women’s Leadership, čím prispela ku globálnemu hnutiu v boji proti násiliu na ženách. Správu o finančnej podpore včera oznámila Andrea Jung, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti Avon, a Reese Witherspoon, globálna veľvyslankyňa spoločnosti Avon a zároveň čestná predsedníčka Nadácie Avon, počas odovzdávania cien International Women of Courage Awards, ktoré sa na pôde ministerstva zahraničných vecí USA konalo pod záštitou ministerky Hilary Rodham Clinton.

I napriek tomu, že násilie na ženách je celosvetovo rozšíreným problémom, na prevenciu nie sú vynaložené dostatočné finančné zdroje. Takmer jedna miliarda žien vo svete – to znamená každá tretia žena – sa počas svojho života stane obeťou násilia. I napriek tomu sú po celom svete služby určené obetiam často krát obmedzené alebo nie sú k dispozícii, a v mnohých krajinách zákony na ochranu žien neexistujú vôbec, prípadne sa neuplatňujú. Zneužívané ženy nemôžu využiť svoj spoločenský a ekonomický potenciál, čím následne trpia rodiny, komunity a celé krajiny – čo môže mať obzvlášť neblahý dopad na rozvojové štáty, kde je zapojenie žien do života krajiny nevyhnutnou podmienkou ďalšieho rastu.

Americké ministerstvo zahraničných vecí využije grant na financovanie inovatívnych a prelomových programov, ktoré vyvinuli medzinárodné mimovládne organizácie ako súčasť boja proti násiliu na ženách.

“Považujeme za nesmiernu česť, že našim partnerom sa stalo Ministerstvo zahraničných vecí USA, a že spoločne zdieľame odhodlanie bojovať proti násiliu na ženách. Vzhľadom na to, že sme spoločnosťou pre ženy, je rovnako našim cieľom poskytnúť im ekonomické možnosti, keďže sa snažíme sprostredkovať zmenu v kritických otázkach, ktorým čelia ženy na celom svete,” vyjadrila sa A. Jung. “Sme presvedčení, že odpoveď na tento zložitý problém spočíva vo vytvorení silných partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom. Ak spojíme naše sily – to znamená rozsiahle zdroje a odhodlanie súkromného sektora v kombinácii so znalosťou regiónov a sieťou členskej základne, ktorú poskytuje verejný sektor – potom naše spoločné úsilie môže smelo raziť cestu za životom, v ktorom nebude figurovať nijaké násilie na ženách.”

Tieto nové kroky podčiarkujú pretrvávajúce úsilie Avonu, v ktorom sa zaviazal bojovať proti násiliu na ženách, a ktorého súčasťou je program Hovorme spolu o domácom násilí, ktorý v roku 2004 odštartovala spoločnosť Avon a Nadácia Avon pre ženy. Tieto snahy sa rozšírili do 45 krajín a zahŕňajú aj oceňované programy v Mexiku, Českej a Slovenskej republike. Za úspechom týchto iniciatív stojí nevyhnutná mobilizácia členskej základne a získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom siete, ktorú tvorí 6 miliónov predajcov spoločnosti Avon na celom svete. Do dnešného dňa prispel Avon v rámci svojej globálnej charitatívnej činnosti na boj proti násiliu na ženách sumou, ktorá presahuje 16 miliónov amerických dolárov, pričom 8 miliónov dolárov pochádza z celosvetového predaja symbolov Odhodlania, ktoré sa realizujú v spolupráci s Reese Witherspoon.

“Som hrdá na to, že môžem zastávať post globálnej veľvyslankyne Avon a zastupovať spoločnosť, ktorá má morálne cítenie a odvahu zaoberať sa takouto neľahkou problematikou. I napriek tomu, že sme v dnešnom svete vystavení mnohým problémom, neexistuje nič dôležitejšie než postarať sa o bezpečnosť žien a dievčat všade na svete,” vraví Witherspoon. “Vynakladanie finančných prostriedkov na podobné ciele, na aké ich dnes vynakladá Nadácia Avon a Ministerstvo zahraničných vecí USA, je nevyhnutne dôležité pre vývoj a implementáciu programov, ktorých cieľom je ukončiť túto globálnu krízu.”

Nadácia Avon pre ženy spoločne s Vital Voices takisto spolupracujú s Ministerstvom zahraničných vecí USA pri organizovaní trojdňovej konferencie “Globálne partnerstvo v boji proti násiliu na ženách” vo Washingtone, D.C. v dňoch 9. – 11. marca. Toto inovatívne verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vychádza z predpokladu, že miestni odborníci dokážu najlepšie posúdiť, ktoré riešenia sú najvhodnejšie pre jednotlivé komunity. ude podporovať vznik spolupráce naprieč sektormi s konečným cieľom eliminovať násilie páchané na ženách.

Na pomoc Globálnemu partnerstvu venuje spoločnosť Avon a Nadácia Avon pre ženy organizácii Vital Voices finančný dar vo výške 1,2 miliónov amerických dolárov, s cieľom spojiť delegácie z 15 krajín zložených z popredných predstaviteľov rozličných sektorov – zástupcov z radov businessmanov, vládnych predstaviteľov, právnikov, mimovládnych organizácií, médií a zábavného priemyslu, sektora vzdelávania a iných – na prvom celosvetovom fóre tohto druhu za účelom spoločne zdieľať názory, navrhnúť nové formy spolupráce a hľadať spôsoby, ako prekonať zväzujúce kultúrne faktory, ktoré predstavujú bariéry na ceste pokroku. Globálne partnerstvo bude podporovať regionálne podujatia v Indii a Argentíne na jeseň 2010. Jeho súčasťou bude tiež vytvorenie súboru nástrojov pre kampaň na boj proti násiliu na ženách, ktoré budú zdrojom informácií a stratégií s cieľom vybudovať účinnú podpornú, informatívnu a edukačnú kampaň a programy, ktoré budú môcť využívať mimovládne organizácie vo svojom úsilí eliminovať násilie na ženách v akejkoľvek krajine.

Nadácia Avon pre ženy

Nadácia Avon pre ženy je najväčšou firemnou charitatívnou organizáciou zaoberajúcou sa problémami žien na svete. Od svojho vzniku v roku 1955 Nadácia Avon plní svoju úlohu a snaží sa zlepšiť životy žien a ich rodín. Prešlo polstoročie a nadácia je podľa odseku 501(c)(3) verejnou charitatívnou organizáciou, ktorá sa pri plnení svojej misie zameriava na dve základné oblasti: rakovina prsníka a domáce násilie. Za rok 2009 darovala na najpálčivejšie problémy týkajúce sa žien sumu 725 miliónov amerických dolárov vo viac než 50 krajinách sveta.